Προκήρυξη Θέσης Βοηθητικού Προσωπικού

2017-05-31

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης Βοηθητικού Προσωπικού (ΥΕ), για τις ανάγκες των πλυντηρίων της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον». 

Η θέση αφορά στην πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση με εξάμηνη σύμβαση συνεργασίας και δυνατότητα ανανέωσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιες/-οι πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1997 και να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω θέσης. Να μην έχουν καταδικαστεί ή έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή να είναι υπόδικοι. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε νοσηλευτικό ίδρυμα θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Υγείας Μέλαθρον», Θερειανού 4α, 114 73 Πεδίον Άρεως, υπόψη κ. Ηλία ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ, τ: 210 334 9464.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!