Προκήρυξη θέσης Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου

2015-06-20

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης γενικού ιατρού ή παθολόγου, για τις ανάγκες των εξωτερικών ιατρείων του στον νομό Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για την κάλυψη της θέσης.
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιγράφονται λεπτομερώς η επιστημονική κατάρτιση, η ιατρική προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
  • Φωτοαντίγραφα πτυχίου, άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
  • Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, με την ένδειξη: για τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπόψη κ. Φωτεινής Κοτζιά είτε ηλεκτρονικά στο email kotziaf@typet.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 334 9303 (δ: 19303).


Ως ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε