Προκήρυξη θέσης Ακτινολόγου

2016-06-27

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Ακτινολογίας, για την κάλυψη των αναγκών της κλινικής του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 

Ειδικότερα, η εν λόγω θέση είναι αορίστου χρόνου, για εβδομαδιαία απασχόληση είκοσι πέντε (25) ωρών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει περιληπτικά πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
2. Απλά φωτοαντίγραφα πτυχίου, απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφασης τίτλου ειδικότητας.
3. Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε εργαστήριο ιατρικών απεικονίσεων Κρατικού Νοσοκομείου ή Διαγνωστικού Κέντρου, τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά τη λήψη της ειδικότητας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθούν:
1. Η αυξημένη εμπειρία σε γενικούς, αγγειολογικούς και μυοσκελετικούς υπερήχους.
2. Η εμπειρία στα υπόλοιπα πεδία της ακτινολογικής ειδικότητας (CT, MRI, μαστογραφία).
3. Η κατοχή διδακτορικής διατριβής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4, 114 73 Αθήνα, έως και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016. Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: «Για τη θέση ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ», υπόψη κ. Ελένης Αλεξανδρή.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!