Διαγωνισμός προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων

2016-04-15

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εξωτερικού, για τις διαδρομές και τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, καθώς και για αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού, τα οποία αφορούν σε μετακινήσεις κατασκηνωτών για το χρονικό διάστημα από 15.6.2016 έως 15.8.2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη σχετική προκήρυξη από το Τμήμα Προμηθειών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 4ος όροφος, τ: 210 3349352, f: 210 3349378. Οι προσφορές κατατίθενται σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 & ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος. Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, καθώς και Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, ποσού 2.500€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). Με το πέρας του Διαγωνισμού η/οι μειοδότρια/-τριες εταιρεία/-ες πρέπει να προσκομίσει/-σουν Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 6.000€ (έξι χιλιάδες ευρώ). Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!