Αλλαγή στη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

2014-01-02

Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι από τις 2 Ιανουαρίου 2014, μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης της Τράπεζας, αλλάζει η διαδικασία υποβολής στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δικαιολογητικών για αποζημίωση, μέσω καταστημάτων της Τράπεζας.

Η διαδικασία αποζημίωσης με προσέλευση στα ταμεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραμένει η ίδια.
Από 2.1.2014 οι ασφαλισμένοι θα προσέρχονται στα καταστήματα της Τράπεζας και θα παραδίδουν στο αρμόδιο στέλεχος τα δικαιολογητικά των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν στο Ταμείο Υγείας για εκκαθάριση, χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιουδήποτε ποσού. Η διαβίβαση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται απευθείας και από τους ίδιους τους ασφαλισμένους με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Αθηνών, Σοφοκλέους 15, 10552 Αθήνα ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Θεσσαλονίκης, Ερμού 28, 54624 Θεσσαλονίκη.
Οι προσερχόμενοι στα καταστήματα της Τράπεζας ασφαλισμένοι θα είναι χρήσιμο να έχουν ήδη ταξινομήσει τα δικαιολογητικά κατά κατηγορία δαπάνης και ασφαλισμένο μέλος, ώστε να διευκολύνουν το αρμόδιο στέλεχος του καταστήματος στη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης. Η ταξινόμηση είναι απαραίτητη, γιατί θα συντομεύσει σημαντικά τον χρόνο εκκαθάρισης της αίτησης.
Οι κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

  • Οδοντιατρικές δαπάνες
  • Νοσοκομειακές δαπάνες
  • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
  • Λοιπές δαπάνες

Επισημαίνεται ότι οι νοσοκομειακές δαπάνες υποβάλλονται σε χωριστή αίτηση και όχι μαζί με δαπάνες άλλων κατηγοριών, δηλαδή αίτηση που έχει νοσοκομειακή δαπάνη δεν μπορεί να έχει και άλλες δαπάνες και το αντίστροφο.
Το αρμόδιο στέλεχος θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και θα τα καταχωρεί στο μηχανογραφικό σύστημα. Επίσης θα καταχωρεί και τηλέφωνο επικοινωνίας για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων που θα απαιτηθούν κατά την εκκαθάριση.
Μετά το πέρας της καταχώρισης θα εκτυπώνεται η αίτηση και θα παραδίδεται στον ασφαλισμένο για έλεγχο. Σε περίπτωση λάθους θα γίνεται η απαραίτητη διόρθωση και θα επαναλαμβάνεται η εκτύπωση. Ακολούθως ο ασφαλισμένος θα υπογράφει και θα παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησης επί της οποίας θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, τον οποίο και θα πρέπει να αναφέρει ο ασφαλισμένος σε οποιαδήποτε επικοινωνία του με το Ταμείο Υγείας ή το Κατάστημα, σχετικά με την πορεία της αίτησης αυτής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., αμέσως μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών, θα προχωρούν σε εκκαθάριση αυτών με βάση τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του Ταμείου Υγείας και το ποσό που θα προκύπτει θα πιστώνεται στον λογαριασμό του άμεσου μέλους. Η εκκαθάριση, για λόγους ταχύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, θα γίνεται ανά κατηγορία δαπάνης, συνεπώς αν μία αίτηση περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες δαπανών ενδέχεται για αυτή την αίτηση, να γίνουν περισσότερες από μία πιστώσεις στον λογαριασμό του δικαιούχου.
Σε περίπτωση που κάποια απόδειξη δεν είναι δυνατόν να εκκαθαριστεί, αυτή θα επιστρέφεται στο κατάστημα προκειμένου να παραδοθεί στον δικαιούχο, ο οποίος παράλληλα θα ενημερώνεται και τηλεφωνικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας, αν βέβαια υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας.
Η πίστωση, όπως προαναφέρεται, θα γίνεται στον λογαριασμό του άμεσα ασφαλισμένου, είτε οι δαπάνες αφορούν στον ίδιο είτε αφορούν σε άλλα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς του. Ως λογαριασμό πίστωσης το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θεωρεί τον λογαριασμό στον οποίο πιστώνεται ο μισθός ή η σύνταξη του άμεσα ασφαλισμένου.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!