Βραβείο Αριστείας Πληροφορικής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στα BITE

2014-04-23

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο ΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, για την ανάπτυξη Εφαρμογών και μηχανισμών Διακυβέρνησης Πληροφορικής, στην Κατηγορία Α2.3: Επιχειρησιακές Εφαρμογές - Ειδικές Εφαρμογές για συγκεκριμένους Κλάδους.

Το βραβείο απονεμήθηκε για τη χρήση βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διαχείριση της παροχής υπηρεσιών υγείας και μέριμνας, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ταμείου Υγείας, οι οποίες εμπεριείχαν στοιχεία όπως η καινοτομία, η αποτελεσματικότητα, η ευθυγράμμιση της Πληροφορικής µε την επιχειρηματική στρατηγική, η συμβολή στην εθνική οικονομία και η κοινωνική ευαισθησία, αξίες που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Αναλυτικότερα, η υποψηφιότητα επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο, μέσω της στοχευμένης εφαρμογής ενός ERP (Enterprise Resource Planning) Συστήματος, η Πληροφορική αναδείχθηκε πολύτιμος σύμμαχος και κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω του συντονισμού και της ορθολογικής χρήσης των επιχειρησιακών πόρων, που προέκυψαν από την ενοποίηση των πληροφοριών και την υποστήριξη του συνόλου των οικονομικών, παραγωγικών και ανθρωπίνων λειτουργιών της επιχείρησης, την ενιαία αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιμέρους δραστηριότητας και την υιοθέτηση σαφών ενοποιημένων διαδικασιών, αποφέροντας σημαντικά οφέλη.

Τα οφέλη αυτά συνοψίζονται:

• Στην αύξηση της παραγωγικότητας και την απαλλαγή των εργαζομένων από μεγάλο φόρτο εργασίας ρουτίνας, «νεκρούς» χρόνους και αναγκαιότητα άσκοπων υπερωριών, λόγω καλύτερου συντονισμού εργασιών,

• Στη μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης των εργασιών και των αναμονών,

• Στην εξοικονόμηση χρόνου εργασίας των στελεχών, λόγω ταχύτερης και ακριβέστερης πληροφόρησης,

• Στη βελτίωση της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας του Ταμείου Υγείας σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων απαιτήσεων και διαρκούς αλλαγής προτεραιοτήτων των ασθενών

• Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών (συντομότεροι και συνεπέστεροι χρόνοι καθορισμού ιατρικών ραντεβού και παράδοσης εξετάσεων),

• Στη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., λόγω της βελτίωσης της πιστότητας και της ταχύτητας ανταλλαγής πληροφοριών,

• Στον ενιαίο συντονισμό παραγγελιών και διακίνησης των αναλωσίμων υλικών, από την προμήθεια μέχρι την παράδοση και τη φύλαξή τους,

• Στην καλύτερη εκμετάλλευση εξοπλισμού και αναλωσίμων, καθώς και στην ουσιαστική μείωση πλεοναζόντων αποθεμάτων (stock), λόγω καλύτερου συντονισμού των λειτουργιών του Ταμείου Υγείας,

• Στην ενοποίηση του δυναμικού "πολύ-συλλεκτικού" (multiobjects & multi-cultural) περιβάλλοντος, όπου χρειάζεται να οργανωθούν και να εναρμονιστούν αναγκαιότητες και υπηρεσίες από και προς ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα μέτρησης απόδοσης.

Η κατάθεση της υποψηφιότητας ήταν μία ακόμη στρατηγική απόφαση της Διοίκησης για την αναβάθμιση της λειτουργίας του τομέα της Πληροφορικής, την ανάδειξή της ως στρατηγικού εταίρου του Οργανισμού και την αποτελεσματική διασύνδεσή της με τις επιχειρηματικές λειτουργίες, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Η στρατηγική επιλογή της εφαρμογής ενός ERP Πληροφοριακού Συστήματος για τον Προγραμματισμό & τη Διαχείριση των Επιχειρησιακών Πόρων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., οδήγησε σε περίπου 40% ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ήτοι σε ΜΕΙΩΣΗ κατά 11 εκ. € (11.000.000 ΕΥΡΩ), ποσό το οποίο αποτελεί ΡΕΚΟΡ για τα ελληνικά δεδομένα.

Παράλληλα, λειτούργησε καταλυτικά στην οργάνωση, τη λειτουργικότητα, τη διαδραστικότητα, την επικοινωνία και τη συστημική ενοποίηση των διαφόρων επιμέρους μονάδων παροχής υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Η εν λόγω επιλογή αποτέλεσε, με τη σειρά της, τον ακρογωνιαίο λίθο για την εναρμόνιση με τους στρατηγικούς στόχους, δηλαδή:

• Την ενίσχυση της βιωσιμότητας του Ταμείου Υγείας, με την παροχή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών υγείας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος,

• Τη δημιουργία ασθενο-κεντρικού συστήματος,

• Τη διαφάνεια & τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, με τη βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων, την έγκαιρη & διαρκή παρακολούθηση του Προϋπολογισμού, καθώς και τη βελτιστοποίηση της κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών (accurate billing),

• Τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ήτοι:

➤ Συγκράτηση της υπερβολικά αυξανόμενης φαρμακευτικής δαπάνης

➤ Ορθή χρήση του ατομικού συνταγολογίου

➤ Αδιάλειπτο ηλεκτρονικό έλεγχο των στατιστικών στοιχείων

➤ Υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης - Η.ΔΙ.Κ.Α. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης),

➤ Εφαρμογή Αυστηρών Διαδικασιών Διαχείρισης & Ελέγχου Αναλωσίμων

➤ Τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κ. Νικόλαος Κήπος επεσήμανε ότι το βραβείο αυτό ανήκει στα στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., για τις πρωτοβουλίες τις οποίες ανέπτυξαν ως προς τη χρήση βέλτιστων καινοτόμων πρακτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών, εξόχως αποτελεσματικών, ιδίως ως προς την ευθυγράμμιση της Πληροφορικής με την επιχειρηματική στρατηγική».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για τη διαρκή στήριξή της σε όλη την προσπάθεια που καταβάλει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Σημειώνεται ότι η Ε.Τ.Ε. βραβεύθηκε επίσης με ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ στις Διαδικτυακές Εφαρμογές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!