Το μέλλον και η αλήθεια αφορούν όλους - Μη γίνετε συνένοχοι στην αποτυχία και τα αδιέξοδα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Γνωστοποίηση 2)

2015-04-21

Το μέλλον και η αλήθεια αφορούν όλους

Ως μέλη έχετε δικαίωμα στην αλήθεια. Όλοι είστε μέτοχοι αυτής της μεγάλης εταιρίας-Ταμείου. Μπορείτε να γίνετε συμμέτοχοι στο μέλλον του, να συμβάλλετε συνειδητά και υπεύθυνα, αναλαμβάνοντας ο καθένας χωριστά το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί.

  Μη γίνετε συνένοχοι στην αποτυχία και τα αδιέξοδά του.  

Γνωστοποίηση 2η

Έχουμε γίνει αποδέκτες έντονων και συνεχών παραπόνων από συναδέλφους: κατά τη διεξαγωγή προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού, που διεξήχθη σύμφωνα με την προκήρυξη της Ολομέλειας υπ' αριθμ. 27/30,31.1.2014 και ολοκληρώθηκε με το Πρακτικό αξιολόγησης της 22ας Ιανουαρίου 2015, δεν έχουν τηρηθεί αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες και ότι ανάμεσα στους επιτυχόντες υπάρχουν «ημέτεροι» μελών του Δ.Σ. με πολύ χαμηλό βαθμό πτυχίου και ελλιπή προσόντα.

Όπως αντιλαμβάνεσθε δεν είναι δυνατό να διασύρεται το Διοικητικό Συμβούλιο εις το διηνεκές και να εμφανίζεται προς τα έξω ως ένα διοικητικό όργανο που προκηρύσσει θέσεις εργασίας, για να «βολέψει τα δικά του παιδιά».

Ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος δεν μετείχα στη διαδικασία επιλογής. Ως εκ τούτου, και στο πλαίσιο της ιδιότητάς μου, ως μέλος του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και, κυρίως, προκειμένου να ανταποκριθώ στις προβλεπόμενες από το καταστατικό υποχρεώσεις μου, ζήτησα με την αρ. 005107/9.4.2015 επιστολή μου από τον Πρόεδρο του Ταμείου να μου παραχωρηθεί η δυνατότητα να αντλήσω δεδομένα, όπως επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση, απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης από τους φακέλους των διαγωνιζόμενων. 

Αναφέρω ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υγείας Μέλαθρον μου είχε αρνηθεί επίμονα την παροχή των συγκεκριμένων στοιχείων.

Ερωτήματα προς το Προεδρείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

  • Γιατί εξαιρέθηκε η συγκεκριμένη προκήρυξη από το Νόμο υπ' αριθμ 3051/20.9.2002 που ρητά αναφέρει ότικαταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης; (Η προκήρυξη ανέφερε στα απαιτούμενα προσόντα όριο ηλικίας τα 32 έτη).
  • Οι επιτυχόντες διαθέτουν τα προσόντα, τα οποία οΠρόεδρος διαβεβαίωσε το σώμα ότι κατέχουν και συγκεκριμένα ότι είναι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού, ικανής εμπειρίας και ότι έλαβαν υψηλό βαθμό στη συνέντευξη που τους πρόκρινε στην πρώτη 24άδα;
  • Γιατί δεν προσκλήθηκαν όλοι οι υποψήφιοι, που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα, να λάβουν μέρος στη διαδικασία της συνέντευξης;
  • Με τίνος εντολή προσκλήθηκαν για συνέντευξη μόνο οι 54;
  • Οι πρώτοι 24 επιτυχόντες έχουν όλοι πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ, σύμφωνα με τα απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης;
  • Η επιτροπή αξιολόγησης μέσω ποιας διαδικασίας ή μέσω ποιας απόφασης του Δ.Σ. ορίστηκε;
  • Είναι υποχρέωση του Δ.Σ. να άρει κάθε αμφισβήτηση και αμφιβολία περί της διαφάνειας και της αξιοκρατίας της διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, προασπίζοντας έτσι το θεσμικό του ρόλο αλλά και τη νομιμότητα της λειτουργίας του Ταμείου;
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!