Πρόταση για Σύστημα επιλογής προσωπικού & διαδικασία αξιολόγησης

2014-09-24

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 κατέθεσα ολοκληρωμένη πρόταση στην ολομέλεια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για Σύστημα επιλογής προσωπικού & διαδικασία αξιολόγησης

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της στελέχωσης του ΤΥΠΕΤ καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης νέων προσλήψεων, ανανέωση συμβάσεων, μείωση ή αύξηση ωρών εργασίας, ανάθεση έργου για Τακτικό ή Έκτακτο Προσωπικό.

Με δεδομένα τα δύο πρόσφατα περιστατικά με θέμα

1. Το διαγωνισμό του ΤΥΠΕΤ για την πλήρωση 20 θέσεων διοικητικού προσωπικού, που απευθυνόταν αποκλειστικά στα παιδιά των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα

2. Τις προσλήψεις 4 ειδικών συνεργατών από παιδιά συναδέλφων Συνδικαλιστών στην Εθνική Τράπεζα

κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να τεκμηριώσουμε, να θωρακίσουμε, να εκσυγχρονίσουμε, να μεθοδεύσουμε τους κανόνες επιλογής προσωπικού στις νέες προσλήψεις, την ανανέωση συμβάσεων, τη μείωση ή αύξηση ωρών εργασίας, την ανάθεση έργου για Τακτικό ή Έκτακτο Προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες με χαρακτηριστικά όπως

• Διαφάνεια

• Προσβασιμότητα

• Παραμετροποίηση

• Ηλεκτρονική μορφή εγγράφων

• Φυσική μορφή εγγράφων

• Πρότυπα έγγραφα

• Μοντελοποίηση

• Τυποποίηση

• Ροές ενεργειών

• Ψυχομετρικά τεστ συμπεριφορών

• Βαθμολόγηση με μονάδες κριτηρίων επιλογής

Το σύστημα αφορά όλες τις κατηγορίες προσωπικού

• Διοικητικό

• Ιατρικό

• Νοσηλευτικό

• Παραϊατρικό

• Τεχνικό

Στόχος και οφέλη της Ροής ενεργειών

Η Μοντελοποίηση, Τυποποίηση και Παραμετροποίηση της ροής των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε αιτήματος από τις εσωτερικές δομές του ΤΥΠΕΤ έχει στόχο την όσο το δυνατό μεγιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών του Ταμείου μας σε Ανθρώπινο Δυναμικό.

Επιτυγχάνεται η Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών με διαφάνεια και προσβασιμότητα μέσα από ηλεκτρονική διακυβέρνηση με σύγχρονα πρότυπα και ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης των δεδομένων και πληροφοριών. Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση των διαδικασιών θα επιτελείται η ελαχιστοποίηση των διοικητικών παρεμβάσεων και, τέλος, η εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία μέσα από την υποχρεωτική δημοσίευση των ενεργειών που πραγματοποιούν οι εμπλεκόμενες Μονάδες του Ταμείου και αποτυπώνουν την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Διάκριση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ των επικεφαλής των μονάδων και της Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ.

Συντελούνται Αλλαγές στις δομές και στις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι Μονάδες που εμπλέκονται στις προσλήψεις και, οι οποίες θα είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν και να τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες.

Η ορθή διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών συνιστάται στη σωστή συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στο σύνολο της διοικητικής δράσης και συνεπάγεται τη λήψη σωστών αποφάσεων για τη διαμόρφωση των πολιτικών του Ταμείου Υγείας που μέχρι τώρα μερικές φορές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές.

Τα ακόλουθα αποτελούν μια πρόταση που θα βελτιώσει και εκσυγχρονίσει το ισχύον σύστημα προσλήψεων.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Πλας

Ανεξάρτητος Σύμβουλος ΤΥΠΕΤ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!