Πρόταση για Σύστημα αξιολόγησης Προμηθειών και Ανάθεσης έργων

2014-09-24

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 κατέθεσα ολοκληρωμένη πρόταση στην ολομέλεια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για Σύστημα αξιολόγησης Προμηθειών και Ανάθεσης έργων

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για Προμήθεια υλικού, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων.

Επειδή κατά καιρούς ακούγονται διάφορα σχόλια στους διαδρόμους για τις διαδικασίες προμηθειών υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων καλό είναι να προστατεύσουμε το όνομά μας και την υπογραφή μας στις αποφάσεις του Δ.Σ.

Πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία και λογική, χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές, εκμεταλλευόμενοι τα εργαλεία που μας παρέχει η Τεχνολογία χτίζοντας ένα σύστημα ευέλικτο, γρήγορο και άμεσα προσβάσιμο.

Για την κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών του Ταμείου μας θα πρέπει να χαραχθεί και διασφαλισθεί συγκεκριμένη Πολιτική καθώς και να δημιουργηθεί ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, μέσα από την καταγραφή των βασικών κατευθύνσεων, αρχών και κανόνων, έχοντας ως στόχο την παροχή ενός συγκροτημένου, αποτελεσματικού και ελεγχόμενου πλαισίου λειτουργίας σχετικά με τις διαδικασίες προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών και Αναθέσεων έργων.

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα ορίζει τις βασικές δεοντολογικές Αρχές που πρέπει να καθορίζουν τη συμπεριφορά της Διοίκησης και όλων των στελεχών του Ταμείου στο πλαίσιο της διοικητικής δράσης και των κανονισμών, στους οποίους ανατίθεται η διαδικασία προμηθειών ή χειρίζονται θέματα που οδηγούν στη σύναψη συμβάσεων με διάφορους φορείς.

Η Διοίκηση θεωρεί ευθύνη της την ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των μονίμων συνεργατών και των προμηθευτών της, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για όλο το Ταμείο Υγείας.

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να τεκμηριώσουμε, να θωρακίσουμε, να εκσυγχρονίσουμε, να μεθοδεύσουμε τους κανόνες καθώς και να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διατιθέμενων κονδυλίων των προμηθειών υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων, με χαρακτηριστικά όπως

• Διαφάνεια

• Προσβασιμότητα

• Παραμετροποίηση

• Ηλεκτρονική μορφή εγγράφων

• Φυσική μορφή εγγράφων

• Πρότυπα έγγραφα

• Μοντελοποίηση

• Τυποποίηση

• Ροές ενεργειών

Το σύστημα αφορά όλες τις διαδικασίες

  • Προμηθειών υλικού ή υπηρεσιών
  • Χωροταξικών βελτιώσεων
  • Αναθέσεων έργων
  • Οικοδομικών εργασιών
  • Ανακαινίσεων χώρων

Στόχος και οφέλη της Ροής ενεργειών

Η Μοντελοποίηση, Τυποποίηση και Παραμετροποίηση της ροής των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε αιτήματος από τις εσωτερικές δομές του ΤΥΠΕΤ έχει στόχο την όσο το δυνατό μεγιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών του Ταμείου μας σε προμήθειες υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων.

Επιτυγχάνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών με διαφάνεια και προσβασιμότητα μέσα από ηλεκτρονική διακυβέρνηση με σύγχρονα πρότυπα και ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης των δεδομένων και πληροφοριών. Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση των διαδικασιών θα επιτελείται η ελαχιστοποίηση των διοικητικών παρεμβάσεων και, τέλος, η εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία μέσα από την υποχρεωτική δημοσίευση των ενεργειών που πραγματοποιούν οι εμπλεκόμενες Μονάδες του Ταμείου και αποτυπώνουν την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Διάκριση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ των επικεφαλής των μονάδων και της Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ.

Συντελούνται Αλλαγές στις δομές και στις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι Μονάδες που εμπλέκονται στις προμήθειες υλικού ή υπηρεσιών, Αναθέσεων έργων κ.α. και οι οποίες θα είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν και να τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες.

Η ορθή διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών συνιστάται στη σωστή συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στο σύνολο της διοικητικής δράσης και συνεπάγεται τη λήψη σωστών αποφάσεων για τη διαμόρφωση των πολιτικών του Ταμείου Υγείας που μέχρι τώρα μερικές φορές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές.

Τα ακόλουθα αποτελούν μια πρόταση που θα βελτιώσει και εκσυγχρονίσει το ισχύον σύστημα προμηθειών υλικού ή υπηρεσιών, Χωροταξικών βελτιώσεων, Αναθέσεων έργων, Οικοδομικών εργασιών και Ανακαινίσεων χώρων.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Πλας

Ανεξάρτητος Σύμβουλος ΤΥΠΕΤ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε