Πρόταση για διαδικασία προκήρυξης Δημόσιου διαγωνισμού πρόσληψης Διοικητικών Υπαλλήλων στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Αθήνα – Θεσσαλονίκη

2014-10-14

ΝΑΙ στην ΑΔΙΑΒΛΗΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ διαδικασία προσλήψεων με ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ και ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΜΙΚΤΟ σύστημα)

ΟΧΙ στην ΑΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ με επεξεργασία μόνο των βιογραφικών

Σε αναμονή της προκήρυξης του δημόσιου διαγωνισμού πρόσληψης Διοικητικών υπαλλήλων στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θέλοντας να διασφαλίσω το αδιάβλητο του διαγωνισμού καθώς και την πλήρη διαφάνεια κατέθεσα ολοκληρωμένη πρόταση.

Πρόταση

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να προκηρύξει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την πρόσληψη υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικού Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το παράρτημα Α'.

Η διενέργεια του διαγωνισμού να ανατεθεί από το Ταμείο μας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Η διεξαγωγή των εξετάσεων, η επιλογή των θεμάτων, η μετάδοσή τους στα εξεταστικά κέντρα και η έκδοση των αποτελεσμάτων να γίνει με την ευθύνη του Α.Σ.Ε.Π.

Δημοσίευση προκήρυξης

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε εφημερίδες Πανελλαδικής εμβέλειας καθώς και σε δύο τοπικές (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Επίσης, ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση της προκήρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Η προκήρυξη ή περίληψή της να καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ: www.asep.gr, στο δικτυακό τόπο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. www.typet.gr και στην εσωτερική επικοινωνία της Εθνικής Τράπεζας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό να έχουν όσοι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κατέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του παραρτήματος Β'.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο του Ταμείου Υγείας στο οποίο θα περιλαμβάνεται δήλωση ενημέρωσης - συγκατάθεσης του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παροχή συγκατάθεσης περί δημοσιοποιήσεως του ονοματεπωνύμου, καθώς και της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα και αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης υπογεγραμμένο από τον ίδιο και από υπάλληλο του Ταμείου.

 • Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
 • Η ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης θα ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.

Οι Αιτήσεις να υποβάλλονται σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή μέσα από ειδική φόρμα στην διαδικτυακή πλατφόρμα www.typet.gr ή να αποστέλλονται με αλληλογραφία στα γραφεία του Ταμείου.

Κατάρτιση & Δημοσίευση πινάκων δεκτών και αποκλειόμενων από τη διαγωνιστική διαδικασία υποψηφίων

Μετά την παραλαβή και την καταγραφή των αιτήσεων, το ΑΣΕΠ να καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία επειδή η αίτηση συμμετοχής τους ήταν εκπρόθεσμη, ανυπόγραφη ή δεν περιέγραφε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο πίνακας αποκλειομένων, στον οποίο αναφέρεται για κάθε υποψήφιο και ο λόγος αποκλεισμού του από την περαιτέρω διαδικασία, καθώς και ο πίνακας υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, να δημοσιοποιείται στους δικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ www.asep.gr και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. www.typet.gr

Αντικείμενο και τρόπος γραπτής εξέτασης

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις ενότητες

 • Γλωσσικών ικανοτήτων - δεξιοτήτων
 • Αριθμητικών ικανοτήτων - δεξιοτήτων
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)

Η εξέταση σε όλες τις ενότητες να διεξαχθεί με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Τρόπος Βαθμολόγησης

Η επίδοση στην ειδική γραπτή δοκιμασία βαθμολογείται σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες από 0 έως 100 και βάση τις 50 μονάδες. Στην εξέταση εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολόγηση, βάσει της οποίας αφαιρείται για κάθε εσφαλμένη απάντηση το ποσοστό του βαθμού που της αναλογεί. Στην περίπτωση ερωτήσεων με τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις αφαιρείται για τη λανθασμένη απάντηση το 1/4 του βαθμού της ερώτησης, ενώ σε περίπτωση ερωτήσεων με τρεις (3) εναλλακτικές απαντήσεις αφαιρείται το 1/3 κ.ο.κ.

Επιτυχόντες θα θεωρηθούν όσοι συγκεντρώσουν, τουλάχιστον, τη βάση σε κάθε μια από τις εξεταστέες ενότητες.

Μοριοδότηση υποψηφίων και βαθμολογούμενα κριτήρια

Μαζί με τη βαθμολογία από τη γραπτή δοκιμασία θα συνυπολογίζονται και θα μετατρέπονται σε μόρια οι βαθμοί από τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια που θα καθοριστούν από το διευρυμένο προεδρείο του Ταμείου όπως

 • Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής
 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής
 • Πτυχίο Ανώτερης Σχολής
 • Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Λογιστικής
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ')
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2')
 • Πιστοποίηση ECDL
 • Επαγγελματική πιστοποίηση ορκωτού λογιστή
 • Επαγγελματική πιστοποίηση SAP
 • Εμπειρία στο αντικείμενο (έτη)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • κ.α.

Στους υποψήφιους που αποδεδειγμένα είναι συγγενείς πρώτου βαθμού με υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας ή υπαλλήλους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ να δοθεί extra bonus μοριοδότηση περίπου 15%.

Προσωρινός πίνακας βαθμολογίας

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και της μοριοδότησης το ΑΣΕΠ καταρτίζει προσωρινό πίνακα βαθμολογίας, στον οποίο περιλαμβάνονται κατ' αλφαβητική σειρά όλοι όσοι συμμετείχαν στην ειδική γραπτή δοκιμασία. Δίπλα στα στοιχεία κάθε συμμετέχοντα (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ κτλ.) να αναφέρεται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, η βαθμολογία που συγκέντρωσε στην ειδική γραπτή δοκιμασία (£ 100), η βαθμολογία που έχει προκύψει από τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια και ο αντίστοιχος αριθμός μορίων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των βαθμολογιών με τον αριθμό τρία (3), που αποτελεί τον ισχύοντα συντελεστή βαρύτητας.

Ο πίνακας αυτός να καταχωρίζεται στους δικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ www.asep.gr και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. www.typet.gr

Υποβολή ενστάσεων

Όσοι έλαβαν μέρος στην ειδική γραπτή δοκιμασία μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα βαθμολογίας. Η υποβολή και η εξέταση των ενστάσεων διεξάγονται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις του ΑΣΕΠ:

 • Η ένσταση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ είτε με απευθείας κατάθεση είτε με αποστολή συστημένης επιστολής στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση που ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.
 • Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης του προσωρινού πίνακα βαθμολογίας στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, διαφορετικά δεν εξετάζεται. Για τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας καταχώρισης εκδίδεται και σχετική ανακοίνωση, η οποία δημοσιοποιείται διά του τύπου και αναρτάται σε όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας.
 • Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται αποδεικτικό καταβολής παραβόλου αξίας σαράντα ευρώ (40 €), το οποίο εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), διαφορετικά η ένσταση δεν εξετάζεται.
 • Η ένσταση ασκείται κατά του προσωρινού πίνακα βαθμολογίας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από τη βαθμολογία. Επανεξέταση του γραπτού δοκιμίου (Απαντητικού Φύλλου) ή νέα βαθμολόγηση δεν επιτρέπονται.
 • Η ένσταση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης.

Το ΑΣΕΠ προβαίνει στην εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί, ενώ παράλληλα διεξάγει και έλεγχο νομιμότητας του πίνακα βαθμολογίας. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστώσει οποιαδήποτε πλημμέλεια που επιδέχεται διόρθωση, μπορεί να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή την ανασύνταξη του πίνακα.

Οριστικός πίνακας βαθμολογίας

Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την ολοκλήρωση του ελέγχου, το ΑΣΕΠ θα πρέπει να καταρτίζει και κυρώνει τον οριστικό πίνακα βαθμολογίας της ειδικής γραπτής δοκιμασίας και βαθμολογίας που έχει προκύψει από τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια τον οποίο στη συνέχεια καταχωρίζει στους δικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ www.asep.gr και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. www.typet.gr

Όροι πρόσληψης

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα ειδοποιηθούν εντός 10 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Ταμείου με συστημένη επιστολή οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από το Ταμείο να προσκομίσουν επικυρωμένα τα δικαιολογητικά του παραρτήματος Β'.

Γενικές προϋποθέσεις

 • Οι επιτυχόντες μέχρι το χρόνο του διορισμού θα πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί με αδίκημα όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών, να μην είναι υπόδικοι ή έχουν καταδικασθεί σε κακούργημα.
 • Επίσης να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις (γενική καθώς και κάθε ειδική) από γιατρούς του Ταμείου. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού εργασίας αυτής και της προκήρυξης, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής αυτής, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Πλας

Ανεξάρτητος Σύμβουλος Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!