Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Πολιτικού Μηχανικού

2017-10-25

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Πολιτικού Μηχανικού, για τη Διαχείριση Οικοδομικών Έργων, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα, προκειμένου να στελεχώσει τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Ταμείου Υγείας, με έδρα την Αθήνα.

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

o Αναλυτική μελέτη οικοδομικών έργων.
o Παρακολούθηση και έλεγχος εκπονούμενων εξωτερικών μελετών.
o Επίβλεψη των αυτεπιστασίας έργων ή αυτών που κατασκευάζονται από εργολάβους.
o Συμμετοχή στη σύνταξη προϋπολογισμών.
o Συμμετοχή στη σύνταξη τευχών τεχνικής περιγραφής έργων.
o Συμμετοχή στη σύνταξη προσμετρήσεων και τευχών δημοπράτησης.
o Παρακολούθηση και έλεγχο εκπονούμενων εξωτερικών μελετών.
o Αξιολόγηση προσφορών και σύνταξη εκθέσεων τεχνικής αξιολόγησης.
o Επικοινωνία και συντονισμό με υποψήφιους εργολάβους και προμηθευτές.
o Σύνταξη συμβάσεων και παρακολούθηση αυτών.
o Σύνταξη επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων εργασιών, συγκριτικών πινάκων, πιστοποιήσεων εργασιών, κλπ.
o Επικοινωνία και ενέργειες με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Φορείς Δημοσίου, Πολεοδομίες, Υπουργεία, Δασαρχεία, Περιφέρειες, κλπ.
o Ικανότητα παρακολούθησης Νομοθεσίας.
o Σύνταξη Τεχνικών Γνωματεύσεων για τα ακίνητα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
o Συντήρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Αναγνωρισμένο δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.
• Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
• Εμπειρία σε Project Management (Ανάλογο πτυχίο θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως).
• Οργανωτική, διοικητική και επικοινωνιακή ικανότητα.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη κτηριακών έργων.
• Άριστη γνώση AutoCAD, Microsoft Word & Microsoft Excel.
• Άριστη διαχείριση γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά & αγγλικά.
Τα ανωτέρω προσόντα τίθενται επί ποινή αποκλεισμού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να περιγράφεται λεπτομερώς η επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική δραστηριότητα.
• Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
• Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
• Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).Οι ενδιαφερόμενες/-οι καλούνται να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ», τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., στην ταχυδρομική διεύθυνση Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος, 10552 Αθήνα.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!