Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Ορθοδοντικού στη Θεσσαλονίκη

2018-11-20

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ορθοδοντικού στο Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης για 12ωρη εβδομαδιαία απασχόληση σε βάρδιες και μεταμεσημβρινό ωράριο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες για την ανωτέρω θέση πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
3. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.
4. Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού τίτλου στην Ορθοδοντική.
5. Τίτλος ειδικότητας από το Υπουργείο Υγείας.
6. Βεβαίωση του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μέλος του.
7. Οποιοδήποτε στοιχείο που να βεβαιώνει και να αποδεικνύει την εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση, την άσκηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και γενικότερα την επιμόρφωση στο αντικείμενο ή και όμορα αντικείμενα.

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή να τα υποβάλουν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τη θέση του Ορθοδοντικού» στη διεύθυνση: Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Γραφείο Πρωτοκόλλου, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 10552 Αθήνα.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε