Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντή & Ιατρού Εντατικολόγου για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

2018-07-06

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ.

 ενδιαφέρεται για την πλήρωση δύο (2) θέσεων, με ειδικότητα Παθολογίας ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Γενικής Ιατρικής και εξειδίκευση Μ.Ε.Θ. για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» ως εξής:

• μίας (1) θέσης Διευθυντή της Μονάδας και
• της θέσης (1) ιατρού, Επιμελητή Β΄.

Δεκτοί ως υποψήφιοι γίνονται όσοι έχουν:

1. Ελληνική ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε.
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
4. Για τη θέση του Επιμελητή Β΄, άσκηση ειδικότητας σε Μ.Ε.Θ. τουλάχιστον δύο (2) ετών, ηλικία έως 50 ετών και πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Εντατικολογία.
5. Για τη θέση του Διευθυντή, ειδικότητα Παθολογίας και εξειδίκευση στην Εντατικολογία αποδεδειγμένη πενταετής προϋπηρεσία και ηλικία έως 60 ετών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, την εμπειρία, το επιστημονικό έργο, το εκπαιδευτικό έργο, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας όλων με αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή ειδικότητας Αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Μ.Ε.Θ. στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα [τουλάχιστον δύο (2) έτη].
5. Φωτοαντίγραφο της εξειδίκευσης όπως περιγράφεται πιο πάνω (§ 4).
6. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, όπου θα βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθούν:

1. Η κατοχή διδακτορικής διατριβής.
2. Η κατοχή μεταπτυχιακών σπουδών.
3. Επίσημα πιστοποιητικά επιστημονικών και ερευνητικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή να τα υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Γενικού Διευθυντή, έως και την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00

Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: «για τη θέση Διευθυντή Μ.Ε.Θ.» ή «για τη θέση Επιμελητή Β΄ Μ.Ε.Θ.».

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε