Προκήρυξη θέσης βοηθού οδοντιάτρου

2015-03-23

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Βοηθού Οδοντιάτρου, στη Διεύθυνση Οδοντιατρικής Φροντίδας - Περίθαλψης, στην Αθήνα:

Τα απαιτούμενα προσόντα/δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Δ/νση Υγιεινής Περιφέρειας ή κατ' ελάχιστο πιστοποιημένος τίτλος σπουδών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τίτλος σπουδών στην ειδικότητα του Βοηθού Οδοντιάτρου.
  • Φωτοαντίγραφο πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ.

Επιθυμητή η επαγγελματική προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Τ.Υ.Π.Ε.Τ., στην ταχυδρομική διεύθυνση Σοφοκλέους 15, 10552 Αθήνα, 1ος όροφος, με την ένδειξη «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ».