Προκήρυξη θέσης βοηθού οδοντιάτρου

2015-03-23

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Βοηθού Οδοντιάτρου, στη Διεύθυνση Οδοντιατρικής Φροντίδας - Περίθαλψης, στην Αθήνα:

Τα απαιτούμενα προσόντα/δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Δ/νση Υγιεινής Περιφέρειας ή κατ' ελάχιστο πιστοποιημένος τίτλος σπουδών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τίτλος σπουδών στην ειδικότητα του Βοηθού Οδοντιάτρου.
  • Φωτοαντίγραφο πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ.

Επιθυμητή η επαγγελματική προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Τ.Υ.Π.Ε.Τ., στην ταχυδρομική διεύθυνση Σοφοκλέους 15, 10552 Αθήνα, 1ος όροφος, με την ένδειξη «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ».

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!