Προκήρυξη Θέσης Ράπτριας - Ράπτη

2017-05-31

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης Ράπτριας - Ράπτη, για τις ανάγκες της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η θέση αφορά στην πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση στο «Υγείας Μέλαθρον» με εξάμηνη σύμβαση συνεργασίας και δυνατότητα ανανέωσης. Η ράπτρια / ο ράπτης πέραν των καθηκόντων της ειδικότητάς της/του (κοπτική, ραπτική, γάζωμα και τροποποιήσεις ιματισμού) επιπλέον θα απασχολείται κατά το δεύτερο ήμισυ του ωραρίου της/του με το σιδέρωμα του ιματισμού και τη φύλαξή του στην ιματιοθήκη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοπτικής- Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής Ραπτικής Υποκαμίσου ή Γουνοποιίας ή Τεχνίτη Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας Προϊόντων Δέρματος ή Γαζωτών- Γαζωτριών ή Υφασμάτινων Επικαλύψεων ή Κόπτη Σχεδιαστή ή Ράπτη- Ράπτριας ή Οικοκυρικής ή Ράπτη- Ράπτριας- Ιστιοραπτών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολή μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/1983 παρ.14, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου).

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, όπου νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης, μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιες/-οι πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1996 και να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω θέσης. Να μην έχουν καταδικαστεί ή έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή να είναι υπόδικοι. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε νοσηλευτικό ίδρυμα θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Υγείας Μέλαθρον», Θερειανού 4α, 114 73 Πεδίον Άρεως, υπόψη κ. Ηλία ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ, τ: 210 334 9464

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!