Προκήρυξη θέσης Ορθοδοντικού

2014-09-26

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει μία (1) θέση ορθοδοντικού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του τμήματος Ορθοδοντικής της Κλινικής Προληπτικής & Κοινωνικής Οδοντιατρικής της Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας - Περίθαλψης για απασχόληση δέκα οκτώ (18) ωρών εβδομαδιαίως, σε εξάωρες βάρδιες.

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβληθούν για την εν λόγω θέση είναι τα εξής:

1. Αίτηση για την κάλυψη της θέσης.
2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιγράφονται λεπτομερώς η επιστημονική κατάρτιση, η ιατρική προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
3. Φωτοαντίγραφα πτυχίου, άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλου αντίστοιχης με τη θέση οδοντιατρικής ειδικότητας.
4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας οικείου οδοντιατρικού συλλόγου.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και έως τις 14:00, είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος, με την ένδειξη στον φάκελο: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ» είτε ηλεκτρονικά στο email: ktsokas@typet.gr.

o Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3349293, 12:30 - 14:30, αρμόδια η κ. Άρτεμις Αυγέρη.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε