Προκήρυξη θέσης οδοντιάτρου - Θεσσαλονίκη

2015-03-06

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης γενικού οδοντιάτρου, σε κυλιόμενο ωράριο πρωινής και απογευματινής απασχόλησης 28 ωρών εβδομαδιαίως και με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών για την Υποδιεύθυνση Οδοντιατρικού Συγκροτήματος Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Ερμού 28, Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για την κάλυψη της θέσης.
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιγράφονται λεπτομερώς η επιστημονική κατάρτιση, η κλινική προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
  • Απλά φωτοαντίγραφα πτυχίου και άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.
  • Βεβαίωση του οικείου οδοντιατρικού συλλόγου.
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Ερμού 28 - 3ος όροφος, 546 24 Θεσσαλονίκη ή προσωπικά στην κ. Αφροδίτη ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ, Διευθύντρια Υγειονομικού Συγκροτήματος Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 09:00 - 14:00.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!