Προκήρυξη θέσης Γυναικολόγου

2015-03-11

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας γυναικολογίας, για την κλινική του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου & απασχόληση 18-30 ωρών εβδομαδιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

ü Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει περιληπτικά πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.

ü Απλά φωτοαντίγραφα πτυχίου, άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφασης τίτλου ειδικότητας.

ü Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσοκομειακής κλινικής εμπειρίας στη γυναικολογία, τριών (3) τουλάχιστον ετών, μετά τη λήψη της ειδικότητας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:

  • Η κατοχή διδακτορικής διατριβής.
  • Η κατοχή μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Επίσημα πιστοποιητικά επιστημονικών και ερευνητικών προσόντων.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ», υπόψη της κ. Ελένης ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!