Προκήρυξη θέσης Γενικού Χειρουργού

2014-09-19

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Γενικού Χειρουργού, επιμελητή Β΄, αορίστου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της κλινικής του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 

Ειδικότερα, η εν λόγω θέση είναι πλήρους πρωινού ωραρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και περιλαμβάνει εκτέλεση εφημεριών, εσωτερικών και ετοιμότητας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Φωτοαντίγραφα πτυχίου, άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
  • Η εμπειρία εξάσκησης της χειρουργικής.
  • Η εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική.
  • Επίσημα πιστοποιητικά επιστημονικών, ερευνητικών & διοικητικών προσόντων.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθούν:

  • Η εμπειρία εξάσκησης της χειρουργικής.
  • Η εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική.
  • Επίσημα πιστοποιητικά επιστημονικών, ερευνητικών & διοικητικών προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4, 114 73 Αθήνα είτε μέσω fax: 210 3349232. Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η αναγραφή: «Για τη θέση ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ», υπόψη κ. Ελένης Αλεξανδρή. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!