Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή “ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ”

2014-08-20

Το Ταμείο Υγείας προκειμένου να καλύψει τη θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή "ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ" (θέση ισότιμη με αυτή του Προϊστάμενου Τμήματος Διοίκησης, εφόσον φέρει τουλάχιστον τον βαθμό του Υποτμηματάρχη, με διετή παραμονή στον βαθμό, βάσει της Πράξης Διοικήσεως Ε.Τ.Ε. αρ.233/13.8.1980), καλεί τα ενδιαφερόμενα στελέχη να υποβάλουν υποψηφιότητα με αίτηση, η οποία θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μέχρι τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1.Μέλος του Ταμείου Υγείας.

2. Εργαζόμενος/η στην Ε.Τ.Ε. ή σε θυγατρική αυτής με βαθμό τουλάχιστον Υποτμηματάρχη με κλιμάκιο ευθύνης 7 και άνω, προκειμένου περί στελέχους Ε.Τ.Ε., και αντίστοιχα προσόντα προκειμένου περί στελέχους θυγατρικής.

3. Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:

α) Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

β) Να μην έχει καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή για εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή για οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής.

γ) Να μην είναι υπόδικος/η ο/η οποίος/α έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

δ) Να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του/της δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

ε) Να μην τελεί είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

I. Κάτοχος απολυτηρίου λυκείου τουλάχιστον.

II. 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας οργανισμών/επιχειρήσεων σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις,

III. Ικανότητα διαχείρισης και αξιολόγησης προσωπικού,

IV. Ικανότητα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης,

V. Ικανότητα δημιουργίας και συντήρησης οργανωτικών διαδικασιών,

VI. Εμπειρία διαδικασιών συμμόρφωσης σε κανονιστικά και λοιπά ελεγκτικά πλαίσια,

VII. Γνώση τήρησης κανόνων ασφαλείας πληροφοριών,

VIII. Ικανότητα ενημέρωσης του Δ.Σ. σε θέματα οικονομικά, διοικητικά και διαχείρισης προσωπικού,

IX. Ικανότητα δημιουργίας και τήρησης προγραμματισμού έργων,

X. Ικανότητα διαπραγμάτευσης,

XI. Καλή γνώση Αγγλικών. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιμάται.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν:

Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι, βάσει της προκήρυξης, τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Η ως άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία, από την Πράξη ή το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία πρέπει να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1) Βιογραφικό σημείωμα,

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από όπου θα προκύπτει η χρονολογία γέννησης,

3) Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου,

4) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν),

5) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, καθώς και λοιπών εξειδικεύσεων των υποψηφίων,

6) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,

7) Όποια επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μία ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και των ικανοτήτων του κάθε υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας άσκησης επαγγέλματος (εφόσον υπάρχει). 

ΕΠΙΛΟΓΗ

Η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω προκηρυχθείσα θέση μπορούν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Σοφοκλέους 15 - 105 52 ΑΘΗΝΑ είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gds@typet.gr , υπόψη κ. Αλεξάνδρας ΒΑΣΣΑΛΟΥ, τ: 210 3349516 (δ: 19516). 

Ο χειρισμός όλων των αιτήσεων είναι εμπιστευτικός.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε