Ομιλία Δημήτρη Πλα στη Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 2018

2018-05-27

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Νομίζω ότι όλοι μας βιώνουμε το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον τόσο στη χώρα όσο και στο Ταμείο Υγείας. 

Πράγματι, έχουμε απολέσει μέχρι σήμερα όχι μόνο περί τα 3,5 εκ. ευρώ από το λογαριασμό επικούρησης, αλλά έχουμε καταγράψει και ζημιές 4,8 εκ ευρώ οι οποίες είναι εσφαλμένες και πλασματικές αφού προσμετρήθηκαν παραστατικά και τιμολόγια φαρμακευτικών δαπανών του 2016.

Σε ένα διαχειριστικό οργανισμό, όπως το ΤΥΠΕΤ οι ανάγκες είναι απεριόριστες και οι πόροι περιορισμένοι. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση των οικονομικών και των ανθρώπινων πόρων, με οργανωτική στρατηγική, με ορθή κατανομή σε κάθε μονάδα υπηρεσιών υγείας, με επιμέρους στοχεύσεις στις δομές και στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα διακυβέρνησης.

Όπως πολλές φορές έχω αναφέρει, οποιαδήποτε διοικητική απόφαση επιφέρει και οικονομικό αποτέλεσμα είτε θετικό είτε αρνητικό για το Ταμείο.

Μέχρι το 2017, καμία διοίκηση του ΤΥΠΕΤ δεν είχε τολμήσει να καταθέσει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας του Ταμείου παρέχοντας έτσι ικανοποιητική ιατρική περίθαλψη, αλλά και στοιχεία άσκησης σύγχρονης πολιτικής Υγείας, βασισμένη στη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας του Ταμείου, με απώτερο σκοπό τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων-μελών.

Η νέα Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ, μετά τη συγκρότησή της και την κατανομή των θέσεων ευθύνης, τόλμησε να σχεδιάσει ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για όλους τους επιμέρους τομείς της λειτουργίας του.

Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει και παρέχει:

 • ανταποδοτικότητα στην υγεία,
 • ίσες ευκαιρίες για όλους,
 • αλλαγή της εταιρικής μας κουλτούρας,
 • σεβασμό, διαφάνεια και λογοδοσία για τα χρήματα των ασφαλισμένων μελών,
 • στρατηγικό management με χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων
 • Αποδοτικότητα με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και
 • Επικέντρωση στον ασθενή και στις παροχές προς αυτόν.

Ιεραρχώντας τους στόχους μας για την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου με τη συλλογική προσπάθεια των εργαζομένων, του ιατρικού και του Νοσηλευτικού προσωπικού και των στελεχών,

Ξεκινήσαμε με βαθιές τομές και αλλαγές στο μοντέλο διοίκησης του Ταμείου, αναθέτοντας διακριτούς ρόλους σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε η ευθύνη να έχει πρόσωπο.

Αξιοποιήσαμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τόσο της ΗΔΙΚΑ όσο και του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», που μας παρέχει το Ενιαίο Μητρώο Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας κάθε μέλους και αποσαφηνίσαμε τις μέχρι σήμερα αστοχίες, τόσο σε επίπεδο συμπληρωματικής ασφάλισης και εισφορών όσο και αγοράς απλών αλλά και υψηλού κόστους φαρμάκων, με κέρδη για το ταμείο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Επικεντρωθήκαμε τόσο στον εξορθολογισμό όσο και στις ίσες ευκαιρίες στη φαρμακευτική δαπάνη θεσπίζοντας κανόνες για την αγορά των φαρμάκων υψηλού κόστους και προχωρήσαμε σε συμφωνίες για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη προσφορά τους.

Ενοποιήσαμε δομές του ταμείου σε διοικητικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο, συγκροτήσαμε νέο ευέλικτο επιστημονικό συμβούλιο, συγκροτήσαμε συμβούλιο βορείου Ελλάδος, αναβαθμίζοντας τον ρόλο των συμβούλων της επαρχίας.

Ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση και την ανάπλαση των χώρων της κλινικής με την πρόσθεση 11 κλινών, αναβαθμίσαμε πολλές υπηρεσίες υγείας σε α' βάθμια και β' βάθμια περίθαλψη, συστήσαμε ογκολογική επιτροπή με συγκεκριμένη διάρθρωση και αρμοδιότητες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συντάξαμε νέο κανονισμό λειτουργίας ασθενοφόρου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι κανονισμοί για τον ξενώνα και για τη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Επίσης, αρκετές δράσεις έχουν σχεδιαστεί με στόχο την έγκαιρη υλοποίησή τους και αφορούν

 • Το οργανόγραμμα του οργανισμού,
 • Τον κανονισμό εργασίας προσωπικού,
 • Τον ορισμό καθηκόντων,
 • Την αξιολόγηση των στελεχών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού συνολικά,
 • Την πολύπλευρη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού,
 • Τη δημιουργία ενιαίου συστήματος διαδικασίας προμηθειών, που θα περιλαμβάνει τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τον κανονισμό προμηθειών, καθώς και σύστημα logistic,
 • Την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως τα ηλεκτρονικά ραντεβού και την ψηφιοποίηση του αρχείου μητρώου μελών,
 • Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση παραπεμπτικών, εντάσσοντας πρωτόκολλα στις διαγνωστικές εξετάσεις
 • Τη δυνατότητα συνταγογράφησης μέσα σε τρία λεπτά, μειώνοντας έτσι το χρόνο αναμονής των ραντεβού,
 • Τη δημιουργία του πρώτου Ιατρικού Κέντρου Αστικού Τύπου 24ωρης λειτουργίας,
 • Την ένταξη Πρωτοκόλλων ιατρικών πράξεων και φαρμάκων,
 • Και πλήθος άλλων δράσεων, για τις οποίες θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας δεσμευόμαστε ότι θα εξασφαλίσουμε ποιοτική παροχή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών υγείας. Με τεχνογνωσία, συνέργειες, ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο διοίκησης και διαχείρισης, διαρκή προσπάθεια εξορθολογισμού δαπανών και άνοιγμα της παροχής των υπηρεσιών σε τρίτους στοχεύουμε σε οφέλη και έσοδα που θα επανεπενδύονται για τη βιωσιμότητα του Ταμείου μας.

Το ΤΥΠΕΤ αποτελεί όαση ασφάλειας και καταφύγιο ανακούφισης και φροντίδας για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας. Πιστεύουμε ότι αξίζει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για τη διατήρηση και την περαιτέρω αναβάθμισή του.

Ευχαριστώ


Έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής ΤΥΠΕΤ χρήσης 2017

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε