Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού & Οικιακής Βοηθού σχολ. περ. 2018 - 2019

2018-07-19

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Για το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως και την 31η Αυγούστου 2019 καταβάλλεται ποσό € 231,00/μήνα.

Δικαιούχοι του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού είναι:

Γυναίκες & άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Για την καταβολή του επιδόματος είναι απαραίτητη: α) η προσκόμιση βεβαίωσης από την εργασία του/της συζύγου, β) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, η οποία συμπληρώνεται από το μέλος και αναφέρει ότι ο/η σύζυγος δεν εισπράττει το ανάλογο επίδομα από εργοδότη, ασφαλιστικό φορέα ή οποιονδήποτε άλλο φορέα, γ) στην περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, αντίστοιχη δήλωση του Ν.1599/1986.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το τακτικό μέλος που ασφαλίζει το παιδί δεν πρέπει να διανύει γονική άδεια. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο Βρεφονηπιακών).

Η αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί, με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται:

Για συμβεβλημένους σταθμούς: στους σταθμούς με την εγγραφή του παιδιού.
Για μη συμβεβλημένους σταθμούς: στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με την πρώτη απόδειξη πληρωμής, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία εγγραφής.

Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (μηχανογραφημένες ή ταμειακής μηχανής) πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του γονέα που εργάζεται στην Ε.Τ.Ε., να αναφέρουν το όνομα του παιδιού, τον μήνα ή το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορούν και να προσκομίζονται το ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ κάθε μήνα.

Για μη συμβεβλημένους σταθμούς Περιφέρειας: η αίτηση, τα δικαιολογητικά και η πρώτη απόδειξη πληρωμής αποστέλλονται στο Ταμείο Υγείας με αίτηση (ειδικό έντυπο με την ένδειξη ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ). Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά και οι αποδείξεις για βρεφονηπιακό σταθμό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην ίδια αίτηση με τα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις για οικιακή βοηθό. Με ξεχωριστή αίτηση πρέπει να αποστέλλονται επίσης οι αποδείξεις βρεφονηπιακών σταθμών ή οικιακής βοηθού, όταν αφορούν σε διαφορετική σχολική περίοδο.

Η φοίτηση καλύπτεται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μόνο όταν διατίθεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο.
Επισημαίνεται ότι η λίστα συμβεβλημένων βρεφονηπιακών σταθμών αφορά μόνο σε οικονομική συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Υγείας και της επιχείρησης.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

Καταβάλλεται το ποσό των €231,00/μήνα για τη σχολική περίοδο 2018 - 2019, για παιδιά ηλικίας έως και 2,5 ετών και μόνο για περιοχές στις οποίες δεν λειτουργεί δημόσιος, δημοτικός ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος να εξυπηρετεί την ηλικία του παιδιού (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από αρμόδια αρχή).
Απαραίτητη επίσης είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από το Κατ/μα που υπηρετεί ο/η ασφαλισμένος/η στην οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει το μέλος στην Τράπεζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον λειτουργεί δημόσιος ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος αδυνατεί να δεχθεί το παιδί, τότε απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του παιδιού, όπως επίσης και ο λόγος απόρριψής της.

Το επίδομα οικιακής βοηθού δεν χορηγείται όταν:
1. Το παιδί είναι γεννημένο το έτος 2013.
2. Το τακτικό μέλος που το ασφαλίζει βρίσκεται σε γονική άδεια ανατροφής τέκνου.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του τακτικού μέλους κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο Βρεφονηπιακών).

Δικαιούχοι του επιδόματος οικιακής βοηθού είναι:
Γυναίκες & άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Για την καταβολή του επιδόματος είναι απαραίτητη: α) η προσκόμιση βεβαίωσης από την εργασία του/της συζύγου, β) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, η οποία συμπληρώνεται από το μέλος και αναφέρει ότι ο/η σύζυγος δεν εισπράττει το ανάλογο επίδομα από εργοδότη, ασφαλιστικό φορέα ή οποιονδήποτε άλλο φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πληρωμή του επιδόματος Οικιακής Βοηθού γίνεται ΜΟΝΟ με την προσκόμιση του αντίστοιχου εργόσημου. Εργόσημο το οποίο έχει εκδοθεί σε συγγενείς α΄ βαθμού του μέλους ή του/της συζύγου, δεν πληρώνεται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Συνοδεύεται από την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.
Για την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των €231,00 η ονομαστική αξία του εργοσήμου θα πρέπει να είναι €308,00 (περιλαμβάνεται και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών 25%). Σε περίπτωση κατά την οποία η ονομαστική αξία του εργοσήμου είναι μικρότερη, θα αποδίδεται το ποσό που αναλογεί μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (25%).

Σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή της οικιακής βοηθού γίνεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας, πρέπει να αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου Υγείας το δεύτερο αντίγραφο (πράσινου χρώματος) του παραστατικού για τον πελάτη, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ) και φέρει την υπογραφή της με την ένδειξη φύλαξη βρεφών. Εφόσον δεν αναγράφονται σε αυτό τα συγκεκριμένα στοιχεία, πρέπει να προσκομίζεται και το αντίγραφο του εντάλματος πληρωμής της Ε.Τ.Ε. για λογαριασμό του πελάτη, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού.

Όταν το εργόσημο εκδίδεται και εξαργυρώνεται από άλλον φορέα ή δίκτυο σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει να αποστέλλεται το αντίτιμο-απόκομμα του εργοσήμου, το οποίο προορίζεται για τον εργοδότη, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού και φέρει την υπογραφή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το πρώτο εργόσημο, αποστέλλονται ΟΛΑ ΜΑΖΙ από το Κατ/μα Ε.Τ.Ε. στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με αίτηση (με την ένδειξη ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και ΟΧΙ μέσα σε αιτήσεις περίθαλψης).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:
Για περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Αθήνας, τ: 210 3349372 (δ:19372) & 210 3349359 (δ:19359).

Για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, τ: 2310 227991 & 2310 281936.

  • Υπεύθυνη Δήλωση


  • Αίτηση χορήγησης Επιδόματος Οικιακής Βοηθού
  • Αίτηση χορήγησης Επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε