Επίδομα οικιακής βοηθού σχολικής περιόδου 2013-2014

2013-09-09

Επίδομα Οικιακής Βοηθού Σχολικής περιόδου 2013 - 2014 Καταβάλλεται το ποσό των € 231,00/μήνα για τη σχολική περίοδο 2013 - 2014 και χορηγείται μόνο για περιοχές στις οποίες δεν λειτουργεί δημόσιος, δημοτικός ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος εξυπηρετεί την ηλικία του παιδιού (απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια αρχή).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον λειτουργεί δημόσιος ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος αδυνατεί να δεχθεί το παιδί, τότε απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του παιδιού όπως επίσης και ο λόγος απόρριψης. 

Για παιδιά γεννηθέντα το έτος 2009, απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση του δημόσιου νηπιαγωγείου της περιοχής κατοικίας στην οποία πρέπει να αναφέρεται ότι δεν λειτουργεί τμήμα προνηπίων με ολοήμερο ωράριο. Το επίδομα οικιακής βοηθού δεν χορηγείται, όταν:

  • Το παιδί είναι γεννημένο το έτος 2008.
  • Το τακτικό μέλος που το ασφαλίζει βρίσκεται σε γονική άδεια ανατροφής τέκνου.
  • Το τακτικό μέλος που το ασφαλίζει πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου 2013 - 2014.

Δικαιούχοι του επιδόματος οικιακής βοηθού είναι:

  • Γυναίκες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με παιδιά ηλικίας έως 4 ετών.
  • Άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών (γεννηθέντα το έτος 2009), με την προϋπόθεση ότι εργάζεται η σύζυγος.

Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται:

α) βεβαίωση του εργοδότη της συζύγου με αναγραφή της ημερομηνίας πρόσληψης ή βεβαίωση Ασφαλιστικού ή άλλου Οργανισμού όταν αυτή αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εργασίας

β) μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ. Εάν πρόκειται για νέα έναρξη εργασίας τότε απαιτείται και αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 από το μέλος ότι: «σε περίπτωση διακοπής εργασίας της συζύγου μου θα ενημερώσω άμεσα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Γραφείο Βρεφονηπιακών)».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πληρωμή του επιδόματος οικιακής βοηθού γίνεται ΜΟΝΟ με την προσκόμιση του αντίστοιχου εργοσήμου.Για την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των € 231,00 η ονομαστική αξία του εργοσήμου πρέπει να είναι € 308,00 (περιλαμβάνει και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών 25%). Σε περίπτωση κατά την οποία η ονομαστική αξία του εργοσήμου είναι μικρότερη, αποδίδεται το ποσόν που αναλογεί μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (25%).

 Σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή της οικιακής βοηθού γίνεται μέσω Εθνικής Τράπεζας, πρέπει να αποστέλλεται στο αρμόδιο Γραφείο του Ταμείου Υγείας το δεύτερο αντίγραφο (πράσινου χρώματος) του παραστατικού για τον πελάτη, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ) και φέρει την υπογραφή της. Εφόσον δεν αναγράφονται σε αυτό τα συγκεκριμένα στοιχεία, πρέπει να προσκομίζεται και το αντίγραφο του εντάλματος πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας για λογαριασμό του πελάτη, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού.

Όταν το εργόσημο εκδίδεται και εξαργυρώνεται από άλλον φορέα ή δίκτυο σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, πρέπει να αποστέλλεται το αντίτιμο-απόκομμα του εργοσήμου, το οποίοπροορίζεται για τον εργοδότη, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού και φέρει την υπογραφή της. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος της οικιακής βοηθού συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί και αποστέλλεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το πρώτο εργόσημο, από το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας προς το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με συγκεντρωτική κατάσταση (ειδικό έντυπο με την ένδειξη «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ») και ΟΧΙ σε συγκεντρωτικές καταστάσεις περίθαλψης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ:Για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Αθήνας στα τηλέφωνα: 2103349550 (δ: 19550) & 2103349559 (δ: 19559).Για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2310 281936 & 2310 227991.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε