Εκκένωση και αποκομιδή λυμάτων κατασκήνωσης στον Διόνυσο Αττικής

2019-04-19

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την εκκένωση και αποκομιδή λυμάτων στην κατασκήνωσή του στον Διόνυσο Αττικής.

Σημειώνεται ότι η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από 20.06.2019 έως και 21.08.2019. Η προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο της αποκομιδής και όχι στην ανά δρομολόγιο τιμολόγηση.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το ανωτέρω διάστημα απαιτούνται κατ' εκτίμηση περίπου 170 αποκομιδές, προϋπολογιστικού κόστους 12.000€ περίπου.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό επικοινωνείτε:
• κ. Χριστοφόρου Λευκοθέα, τ: 210 3349549 ή
• κ. Γλυκός Λουκάς, τ: 210 6210226, 210 8150322.

Εντός του φακέλου της προσφοράς πρέπει να εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα βάσει της οποίας θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και σε ξεχωριστό φάκελο η οικονομική προσφορά. Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του συνολικού καθαρού κόστους ανάδειξης του διαγωνισμού.

Η ισχύς της σύμβασης θα λήγει σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα παράτασης για ένα (1) έτος ακόμα.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 03 Μαΐου 2019 & ώρα 14:00.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε