Διαγωνισμός προμήθειας στρωμάτων

2016-03-11

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια τριακοσίων εξήντα (360) στρωμάτων για τις ανάγκες των κατασκηνώσεών του στον Διόνυσο Αττικής, στη Σάνη Χαλκιδικής και τη Λούτσα Πρέβεζας, ως εξής: 

• ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: διακόσια (200) στρώματα, διαστάσεων: 1,80 x 0,66 x 0,16• ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: εκατό (100) στρώματα, διαστάσεων: 1,90 x 0,80 x 0,16• ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: εξήντα (60) στρώματα, διαστάσεων: 1,95 x 0,90 x 0,16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ: Με κοκοφοίνικα, ελαστικοποιημένο βαμβάκι ή ελατήριο, βάτα & φερμουάρ ή συνδυασμό όλων.Να διαθέτουν πιστοποιήσεις, όπως αυτές ορίζονται από την Ε.Ε. για χρήση από παιδιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος. Διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό δίνονται από τον κ. Μιχ. Τζανάκη, τ: 210 3349545. Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ποσού €1.200,00 (χιλίων διακοσίων ευρώ). Με το πέρας του διαγωνισμού πρέπει να προσκομισθεί από την/τις μειοδότρια/ες εταιρεία/ες Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού €2.500 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ). Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!