Διαγωνισμός προμήθειας ελαιολάδου - Αραβοσιτέλαιου

2015-02-24

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ελαιολάδου και αραβοσιτελαίου.

 1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, σύμφωνα με τις αναφερόμενες προδιαγραφές και στις εξής ποσότητες :
 • Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά:

ΠΡΑΣΙΝΟΚΙΤΡΙΝΟ ΠΥΚΝΟΡΕΥΣΤΟ, ΜΕ ΦΡΟΥΤΩΔΗ ΓΕΥΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΜΗ.

 • Χημικά Χαρακτηριστικά:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΟΡΙΑ


ΟΞΥΤΗΤΑ Max 0,8%
Κ232 Max 2,50
Κ270 Max 0,22
ΔΚ Max 0,01
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ Max 20meq/Kg

Συσκευασία:

Δοχείο από λευκοσίδηρο 3 λίτρων ή 5 λίτρων

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:

 • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 700 ΛΙΤΡΑ

(παράδοση στην κατασκήνωση Διονύσου)

 • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 500 ΛΙΤΡΑ
 • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣH ΣΤΗ ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 600 ΛΙΤΡA

ΣΥΝΟΛΟ : 1.800 ΛΙΤΡΑ

2) ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ συσκευασία 10 λίτρων, σε πλαστικά δοχεία, στις παρακάτω ποσότητες:

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:

 • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.000 ΛΙΤΡΑ
 • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 400 ΛΙΤΡΑ
 • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 400 ΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ: 1.800 ΛΙΤΡΑ

Σημειώνουμε ότι η παράδοση γίνεται στις κατά τόπους μονάδες (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).

Στην προσφορά πρέπει να προσδιορίζονται:

 • οι ακριβείς προδιαγραφές του προσφερόμενου ελαιολάδου, βάσει των προδιαγραφών της προκήρυξης, συνοδευόμενες από τα σχετικά πιστοποιητικά.
 • Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων.
 • Οι μονάδες για τις οποίες ισχύει η προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές για όλες τις μονάδες ή για κάθε μία χωριστά, σεΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη για τον «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟΥ», το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και έως τις 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ποσού €1.000,00 (χιλίων ευρώ). Με το πέρας του διαγωνισμού πρέπει να προσκομισθεί από την/τις μειοδότρια/ες εταιρεία/ες Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού €1.000,00 (χιλίων ευρώ).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!