Διαγωνισμός προμήθειας ειδών & εξοπλισμού καθαριότητας

2016-04-06

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - Ν.Π.Ι.Δ.) ενδιαφέρεται για τηνπρομήθεια ειδών & εξοπλισμού καθαριότητας για την κατασκήνωσή του στην περιοχή Σάνη Χαλκιδικής και το Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

• Τα επιθυμητά είδη περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος (6 σελίδες) το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι.
• Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να τηρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές και τη συσκευασία, όπου αυτή αναφέρεται. Όπου δεν αναφέρεται συσκευασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν τη συσκευασία που αυτοί προσφέρουν.
Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι χωρίς Φ.Π.Α. και θα συμπληρωθούν βάσει της αναγραφόμενης μονάδας μέτρησης. Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αυτή θα συμπληρωθεί στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ».
• Οι προσφερόμενες τιμές θα έχουν ισχύ ενός (1) έτους τουλάχιστον από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας στον/στους ανάδοχο/αναδόχους, με δικαίωμα των δύο συμβαλλόμενων μερών για τη συνέχιση ισχύος αυτών έως και τις 31.12.2017.
• Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
• Όπου αναφέρεται παραχώρηση εξοπλισμού (dispensers χαρτιού και συσκευές αφρού), πρέπει να αναφέρεται προσφορά/διάρκεια εγγύησης αυτού, παροχή τεχνικής υποστήριξης, καθώς και τυχόν λοιπές προδιαγραφές λειτουργίας και παραχώρησης.
• Η συνολική ή τμηματική παράδοση του συνόλου των ειδών στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη θα γίνεται υποχρεωτικά με μεταφορικά μέσα του αναδόχου και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.
• Στην περίπτωση που το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κρίνει ότι οι τιμές και η ποιότητα ορισμένων προσφερομένων ειδών δεν είναι ικανοποιητικές ή συμφέρουσες, έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει αυτά από το πακέτο και να τα αναθέσει ξεχωριστά σε άλλους προμηθευτές.
• Εάν απαιτηθεί η προμήθεια ειδών τα οποία δεν περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος, η τιμή αυτών θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τον μειοδότη στα λοιπά είδη προμηθευτή.
Η αποστολή δειγμάτων είναι υποχρεωτική για τα είδη που αναγράφονται στο τεύχος.
• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου, ποσού ίσου με το 10% του προϋπολογισθέντος τζίρου των ειδών στα οποία αναδείχθηκε μειοδότης.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους και τα δείγματα, σε κλειστό φάκελομε σφραγίδα της επιχείρησης και με την ένδειξη «ΕΙΔΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.», το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 & ώρα 14:00, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.ΠΕ.Τ. Θεσσαλονίκης, Ερμού 28, 3ος όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη, Γραφείο Λογιστηρίου & Προμηθειών.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 2310 281952 & 2310 281936, κ. Δ. Μάρδας & Στ. Παπαγεωργίου ή 23740 25285, κ. Αστ. Νάτσιος.

Το συνημμένο τεύχος διατίθεται και από το Γραφείο Λογιστηρίου & Προμηθειών.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!