Διαγωνισμός προμήθειας ειδών εστίασης

2015-03-14

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών & εξοπλισμού καθαριότητας για την κατασκήνωσή του στη Σάνη Χαλκιδικής και το Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Υ.Σ.Θ.).

  • Τα επιθυμητά είδη και οι ποσότητες περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.
  • Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να τηρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές και τη συσκευασία, όπου αυτή αναφέρεται.
  • Οι τιμές (χωρίς ΦΠΑ) συμπληρώνονται βάσει της αναγραφόμενης μονάδας μέτρησης. Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αυτή συμπληρώνεται στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ».
  • Οι επιθυμητές ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην προμήθεια των αναγραφόμενων ποσοτήτων.
  • Η παράδοση των ειδών στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη γίνονται υποχρεωτικά με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας.
  • Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τις τιμές και την ποιότητα των προσφερομένων ειδών, και σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιητικές ή συμφέρουσες, να τα εξαιρέσει από το πακέτο και να τα αναθέσει χωριστά σε άλλους προμηθευτές.
  • Εάν απαιτηθεί η προμήθεια ειδών που δεν περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση, η τιμή αυτών θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με το μειοδότη προμηθευτή.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από δείγματα για τα είδη με Α/Α Δ6 και Α5, Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5 (εις διπλούν).

Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από τους κ. Δημήτριο ΜΑΡΔΑ, τ: 2310 281952 & Αστέριο ΝΑΤΣΙΟ, τ: 23740 25285, -6, -7, -8 & 6980 307408.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δείγματα και τις προσφορές τους σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με σφραγίδα της επιχείρησής τους και με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2015 και έως τις 14:00, στο Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης: ΕΡΜΟΥ 28, 546 24 Θεσσαλονίκη.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ποσού €700,00 (επτακοσίων ευρώ). Με το πέρας του διαγωνισμού πρέπει να προσκομισθεί από την/τις μειοδότρια/ες εταιρεία/ες Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης έργου ίση με το 10% του προϋπολογισθέντος τζίρου των ειδών στα οποία θα μειοδοτήσει/σουν

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!