Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων Ιατρείων και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

2017-10-05

Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλωσίμων για τα Ιατρεία και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη.

Τα είδη, οι επιθυμητές ποσότητες και οι προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο συνημμένο τεύχος, τεσσάρων σελίδων.

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι προ Φ.Π.Α. και να συμπληρωθούν βάσει της αναγραφόμενης μονάδας μέτρησης.

Οι προσφερόμενες τιμές θα έχουν ισχύ δύο (2) ετών (από 01.01.2018 έως και 31/12/2019) από την ημερομηνία ανάθεσης στον/στους ανάδοχο/αναδόχους.

  • Οι αναγραφόμενες ποσότητες ανά είδος για τη διετία είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το Ταμείο Υγείας.
  • Η παράδοση των ειδών, τμηματική ή συνολική, θα γίνεται υποχρεωτικά και ανάλογα με τις ανάγκες του αναθέτοντος στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Ερμού 28, 3ος όροφος, εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη παραγγελία τους.
  • Στην περίπτωση που το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κρίνει ότι οι τιμές και η ποιότητα των προσφερόμενων ειδών δεν είναι ικανοποιητικές ή συμφέρουσες, έχει το δικαίωμα να τα εξαιρέσει από το πακέτο και να τα αναθέσει χωριστά σε άλλους προμηθευτές.
  • Όπου στις καταστάσεις είναι συμπληρωμένη η στήλη «ΔΕΙΓΜΑ», ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αποστείλει μαζί με την προσφορά του δείγμα του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί δείγμα, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. διατηρεί το δικαίωμα εξαίρεσης του είδους από τη διαδικασία αξιολόγησης.
  • Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης έργου ίση με το 10% του προϋπολογισθέντος τζίρου των ειδών στα οποία θα μειοδοτήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους και τα δείγματα, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Ερμού 28, 546 24, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Γραφείο Λογιστηρίου & Προμηθειών)
Τ: 2310 281952, 2310 281936, Φαξ: 2310 281952

Για πληροφορίες-διευκρινίσεις επικοινωνείτε με τους κ.Μάρδα Δημήτρη ή Παπαγεωργίου Στέλιο (Τ: 231081952).

Πατήστε εδώ: ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!