Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σε Ανθρώπινο Δυναμικό

2015-03-30

Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό για τη θερινή λειτουργία της κατασκήνωσής του ως εξής:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 22.6.2015 έως & 10.8.2015

Ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτριες, για τη στελέχωση των μαγειρείων (τραπεζαρία-διανομείο-λάντζα) και τους υπόλοιπους χώρους της κατασκήνωσης (κηπουρικά-αποθήκες κ.λ.π.) σε δύο βάρδιες (πρωί-απόγευμα).Άτομα: 41.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν βιβλιάρια υγείας και να προσληφθούν νόμιμα για όλο το διάστημα της απασχόλησής τους.

Τα ωράρια εργασίας του προσωπικού θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους κάθε κατασκήνωσης.

Ο αριθμός των εργαζομένων δύναται να αυξομειώνεται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκήνωσης.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται:

Κατασκήνωση Διονύσου Αττικής: αρμόδιοι κ. Νικόλαος Βάρδας, τ: 6979 635993

& κ. Μαριλένα Φρουζάκη, τ: 210 3349312.

Διεύθυνση κατασκήνωσης: ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΡΑ & ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη για τον «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.», το αργότερο μέχρι τηΔευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:30, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ποσού €3.000,00 (τριών χιλιάδων ευρώ). Με το πέρας του διαγωνισμού πρέπει να προσκομισθεί από την/τις μειοδότρια/ες εταιρεία/ες Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού €6.000 (έξι χιλιάδων ευρώ).

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!