Διαγωνισμός μίσθωσης πούλμαν

2017-03-15

Tο ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για τη μίσθωση πούλμαν από 21.6.2017 έως και 27.8.2017 για τις μετακινήσεις κατασκηνωτών στην κατασκήνωσή του στον ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ και από 21.6.2017 έως και 4.8.2017 στις κατασκηνώσεις του στη ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και τη ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Οι διαδρομές και ο αριθμός των δρομολογίων είναι δυνατόν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις δημιουργούμενες ανάγκες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Τα πούλμαν πρέπει να είναι 50 θέσεων, τελευταίας τεχνολογίας και να διαθέτουν κλιματισμό. Επίσης πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των ιδιόκτητων τουριστικών λεωφορείων που διατίθενται. Η προσφορά συνοδεύεται και από φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας των πούλμαν.

Η διάρκεια της σύμβασης με τη μειοδότρια εταιρεία θα είναι μονοετής, με δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την κ. Μαριλένα ΦΡΟΥΖΑΚΗ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3349312.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΥΛΜΑΝ», το αργότερο έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και έως τις 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Με το πέρας του διαγωνισμού πρέπει να προσκομισθεί από την/τις μειοδότρια/ες εταιρεία/ες Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού €3.000 (τριών χιλιάδων ευρώ).

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!