Διαγωνισμός εκκένωσης & αποκομιδής λυμάτων

2015-03-13

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την εκκένωση και την αποκομιδή λυμάτων της κατασκήνωσης στον Διόνυσο Αττικής.

Η προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο της αποκομιδής για το διάστημα από 18.6.2015 έως και 9.8.2015και όχι στην ανά δρομολόγιο τιμολόγηση.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από τoν κ. Νικόλαο ΒΑΡΔΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8150322.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΛΥΜΑΤΩΝ», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 και έως τις 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ποσού €1.000,00 (χιλίων ευρώ). Με το πέρας του διαγωνισμού πρέπει να προσκομισθεί από την/τις μειοδότρια/ες εταιρεία/ες Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού €1.000 (χιλίων ευρώ).

Σημειώνεται ότι η ισχύς της σύμβασης συνεργασίας θα είναι ισχύος ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής αυτής. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί από πλευράς Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για ένα (1) ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!